Emblem Sri Lanka
ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර මහා රෝහල ஸ்ரீ ஜெயவர்த்தனபுரா பொது மருத்துவமனை Sri Jayewardenepura General Hospital
Logo
Menu

Donor Registration

Organ Transplant Unit

Sri Jayewardenepura General Hospital
398 TOTAL KIDNEY TRANSPLANTS
347 LIVE DONOR KIDNEY TRANSPLANTS
51 DECEASED DONOR KIDNEY TRANSPLANTS
10 DECEASED DONORS RETREIVALS
Chart

ABOUT US

Organ Transplantation is one of the greatest advances of modern medicine. For people in end stage organ failure organ transplantation truly is a matter of life and death. The demand for organ transplantation in the past decade in all parts of the world including Sri Lanka. Due to the increased incidence of vital organ failure, however, and due to the unavailability of adequate organs for transplantation has resulted in a major organ shortage crisis.

Sri Lanka commenced kidney transplantation in the year 1985. The need for kidney transplants grew rapidly in the country and today we have approximately 6000 end stage kidney failure patients. Sri Jayewardenepura General Hospital is one of the very first hospitals to commence organ transplantation in the country.

Our journey began as far back as the year 2000. The two specialists responsible for initiating the transplant program at Sri Jayewardenepura General Hospital was Dr. Chula Herath, Consultant Nephrologist and Dr. Lalitha Piyarisi, Consultant General Surgeon.

PROMOTING DECEASED ORGAN DONATION

Live-donor transplantation is unfortunately mainly limited to kidney and in order to venture further in to multi organ transplantation (like liver, pancreas, heart) as well as increasing the numbers of kidney transplants performed it was imperative to initiate a deceased donor program in a structured manner.

Live-donor transplantation is unfortunately mainly limited to kidney and in order to venture further in to multi organ transplantation (like liver, pancreas, heart) as well as increasing the numbers of kidney transplants performed it was imperative to initiate a deceased donor program in a structured manner.

Image Image

In February 2018, we organized the very first Organ donor walk in Sri Lanka. It was a huge success with the participation of an unanticipated 3000 people spanning from university students, military personals, healthcare professionals, various organizations, and well-wishers from all corners of the country. On the same day more than 2000 donors were registered. There after February 18th was declared the national organ donor day in Sri Lanka.

Image

The hospital has set up a donor memorial wall in its premises, which is the only donor memorial wall of its kind in the country. This is in recognition of those who donated to give the gift of life to other unfortunate fellow human beings. Each year, on the national organ donor day we continue the tradition of saluting these unsung heroes by adding a star to their name on this memorial wall.

Collaborating with the Ministry of Health of Sri Lanka, we launched the National Organ Donor Card in 2021. This initiated the commencement of database of registered donors which will be a permanent source of maintenance of organ donors in the future.

The need for young surgical trainees to take up multiorgan transplantation as a carrier and to understand multi organ procurement seemed lacking. Therefore, we commenced an annual cadaveric workshop in order to gain hands-on surgical skills in organ procurement and transplantation with the participation of transplant surgeons. The first edition of an organ procurement Transplant Manual was launched in November 2021 accordingly. Many workshops within the hospital are being conducted to create awareness amongst its staff regarding organ donation and transplantation.

Our objective being to develop Sri Jayewardenepura General Hospital in to a model organization in multi organ procurement & transplantation in Sri Lanka. We shall strive hard to eventually become a center for clinical excellence in deceased donation & transplantation offering state of the art facilities such as robotic transplantation. Although the journey thus far has been long and tortuous, our enthusiasm and determination to see this grow in to a successful national program has only picked up momentum.

Image

We will continue to change the social attitudes toward deceased donation in the Sri Lankan community by making them realize that organ donation not only changes the life of the recipient but the entire act of donation helps the bereaving family to find solace in a time of despair.

Image Image

Obtaining a national donor card (Frequently asked questions)

 1. How can I register my decision to donate my organs after my death (brain death)?
  1. The best way to register as an organ donor is to download the form from the following links, print it and then post the completed form to: Health Education Unit,
   Sri Jayewardenepura General Hospital,
   Thalapathpitiya,
   Nugegoda.

   (Signatures and details of the two witnesses are essential in order to validate this document)

   English Application: Download Application

  2. You can also collect, fill and handover the registration forms at the inquiry counter at Sri Jayewardenepura General Hospital.
  3. If you are currently abroad or unable to send us the application by the above methods, kindly send us a digitally filled form or a photocopy of the completed form, using below methods.
   Email: otu@sjghsrilanka.lk
   WhatsApp: +94 770 344 344
 2. Can I donate my organs if I die at home?
  1. No, you can only donate your organs when a ‘brain death’ is diagnosed in an intensive care setting while you are connected to a machine.
  2. Brain death is where a person no longer has activity in their brain stem due to a severe brain injury. They have permanently lost the potential for consciousness and the capacity to breath. When this happens, a machine called a ventilator keeps oxygen circulating through the person’s bloodstream. There’s no way of reversing this continues to be used. Brain death will always be diagnosed by a panel of expert doctors in an intensive care unit
 3. Can I choose to become an organ donor if I have certain medical conditions?
  1. Yes, you may register and it the event of brain death, doctors will consider your suitability for donation on an individual basis. Remember, even if your organs are unsuitable for transplantation, certain tissues can still be transplanted to help other people in need.
 4. Is there an age limit to becoming an organ donor after death?
  1. According to the Sri Lankan law, you have to be at least 21 years of age to donate your organs after death. However this age may change in future to include younger donors if appropriate legislation is passed.
  2. There is no upper age limit. However when we get older, all of our internal organs get weaker. Therefore, if we transplant weaker organs, the benefit to the recipient is minimal. Generally, age above 75 years is not considered for organ donation.
 5. Will doctors make sure I’m dead before removing my organs?
  1. You can only become an organ donor AFTER a panel of expert doctors pronounces you dead. There are strict guidelines governing the confirmation of brain death which are accepted worldwide.
 6. Will there be a disfigurement to the body after I donate my organs following my death? Will there be any changes or delays to my funeral proceedings?
  1. The organ retrieval is done by a team of expert surgeons inside an operating theater just like any other surgery. Therefore, the body is handled with utmost respect.
  2. As the time of death is considered as the time of “brain death” confirmation, there won’t be a delay in handing over the body to the relatives after the procedure.
  3. There is no need to alter the funeral proceedings and be conducted according to your religion /beliefs.
 7. Will the organ removal be painful to the donor?
  1. No. Once the brain is no longer functioning (brain dead), he/she will not have any sensation including pain.
 8. Can my family members know who received my organs?
  1. No, it is unethical to divulge this sensitive information.
  2. The recipient also will not know anything about the donor.
 9. What happens after I register my decision to donate my organs after my death (brain death?)
  1. When you submit your completed registration form, we will send you a donor card by post to confirm your registration.
  2. In addition, the information you have provided will be stored securely in a database under your national identity card number (NIC).
  3. Following an unfortunate event if you happen to get admitted to any government hospital and brain death diagnosis is made, the hospital staff can look up your NIC number across the databases to confirm your registration status.
  4. When the doctors have contacted your next of kin (closest relative) and if he/she consents, the donation process will be initiated.
 10. If I am registered and have a donor in case of a brain death, will doctors take my organs directly?
  1. No, the doctors will always contact your next of kin to obtain the consent before proceeding with the donation process. Your donor card will help us to initiate the consenting process.

ජාතික අවයව දන්දීමේ කාඩ්පතක් ලබා ගැනීම (තොරතුරැ පත්‍රිකාව)

 1. මරණයෙන් පසු (මොළයේ මරණය) මගේ අවයව පරිත්‍යාග කිරීමට ලියාපදිංචි වන්නේ කෙසේද?
  1. ඉන්ර්‍දය පරිත්‍යාගශීලියෙකු ලෙස ලියාපදිංචි වීමට ඇති හොඳම ක්‍රමය නම් පහත සඳහන් ආකෘති පත්‍ර බාගත කර, මුද්‍රණය කර, සම්පූර්ණ කර, පහත සඳහන් ලිපිනයට තැපෑලෙන් එවීමයි. සෞඛ්‍ය අධ්‍යාපන ඒකකය,,
   ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර මහ රෝහල,
   තලපත්පිටිය,
   නුගේගොඩ.

   (මෙහිදි සාක්ෂිකරැවන්ගේ විස්තර සහ අත්සන් සම්පූර්ණ කර තිබීම ලියාපදිංචි පත්‍රිකාවේ නීතිමය වලංගු භාවය සඳහා අනිවාර්ය වේ)

   සිංහල අයදුම්පතඃ බාගත කරන්න

  2. තවද ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර මහ රෝහලේ විමසිම් කවුන්ටරය වෙත පැමිණීමෙන්ද ඔබට ලියාපදිංචි කිරීමේ ආකෘති පත්‍ර ලබාගෙන, පුරවා නැවත භාරදිය හැක.
  3. ඔබ දැනට වීදේශගතව සිටී නම් හෝ ඉහත ක්‍රම මගින් අපට අයදුම්පත එවීමට නොහැකි නම්, ඩිජිටල් ලෙස පුරවන ලද ආකෘති පත්‍රය හෝ පුරවන ලද පිටපතක ඡායාරෑපයක් පහත සඳහන් ආකාරයට එවන්න.
   Email: otu@sjghsrilanka.lk
   WhatsApp: +94 770 344 344
 2. නිවසේදි මිය ගියහොත් මාගේ අවයව පරිත්‍යාග කළ හැකිද?
  1. නැත. ඔබේ අවයව පරිත්‍යාග කළ හැක්කේ ඔබ දැඩි සත්කාර ඒකකයකදි, පළපුරැදු වෛද්‍ය මණ්ඩලයක් මගින් ‘ මොළයේ මරණය’ හඳුනාගත් විට පමණි
  2. මොළයේ මරණය යනු මොළයට සිදුවන දැඩි හානියක් හේතුවෙන් පුද්ගලයෙකුගේ මොළය තව දුරටත් ක්‍රියාකාරි නොවීමයි. හුස්ම ගැනීම ඇතුළු අනෙකුත් ජීව ක්‍රියා පවත්වා ගැනීමේ හැකියාව ඔවුන්ට ස්ථීරවම අහිමි වි ඇති නිසා ඒ සියල්ලක්ම සිදු කෙරෙනු ලබන්නේ දැඩි සත්කාර ඒකකයේ ඇති යන්ත්‍ර මගිනි. සැමවිටම විශේෂ වෛද්‍ය මණ්ඩලයක් විසින් දැඩි සත්කාර ඒකකයකදි පමණක් මොළයේ මරණය හඳුනා ගනු ලැබේ.
 3. යම් රෝගී තත්වයන් ඇති අයෙකුට අවයව පරිත්‍යාග කරන්නෙකු වීමට හැකිද?
  1. ඔව්, එසේ ලියාපදිංචි විය හැකි නමුත් මොළයේ මරණයකදි වෛද්‍යවරැන් අවයව ලබාගෙන බද්ධ කරීමට සුදුසුද යැයි නැවත සලකා බලනු ඇත. ඔබේ අවයව බද්ධ කරීම සඳහා නුසුදුසු වුවත්, අවශ්‍යතා ඇති අනෙක් අයට උපකාර කිරීම සඳහා ඇතැම් පටක තවමත් බද්ධ කළ හැකි බව මතක තබා ගන්න.
 4. මරණයෙන් පසු අවයව පරිත්‍යාග කරන්නෙකු වීමට වයස් සීමාවක් තිබේද?
  1. ශ්‍රී ලංකාවේ දැනට පවතින නීතියට අනුව, මරණයෙන් පසු ඔබේ අවයව පරිත්‍යාග කරීමට ඔබට අවම වශයෙන් වයස අවුරැදු 21 ක් විය යුතුය. කෙසේ වෙතත් සුදුසු නීති සම්මත වුවහොත් තවත් පරිත්‍යාගශීලින් ඇතුළත් කිරීම සඳහා මෙම වයස අනාගතයේදි වෙනස් විය හැකිය.
  2. ඉහළ වයස් සීමාවක් නැත. වයසට යන විට අපේ අභ්‍යන්තර අවයව සියල්ලම දූර්වල වේ. එම නිසා, දුර්වල අවයව බද්ධ කළහොත්, අවයව ලබාගන්නා පුද්ගලයාට එමගින් ලැබෙන සුවය අවම වේ. සාමාන්‍යයෙන් අවයව පරිත්‍යාග කරීම සඳහා වයස අවුරැදු 75 ට වැඩි අය එතරම් සුදුසු නැත.
 5. අවයව ලබා ගැනීමට පෙර මා මිය ගොස් ඇති බවට වෛද්‍යවරැන් සහතික කරන්නේ කෙසේද?
  1. ඔබට ඉන්ද්‍රිය පරිත්‍යාගශීලියෙකු විය හැක්කේ විශේෂ වෛද්‍යවරැන් මණ්ඩලයක් මගින් ඔබ මියගිය බව සනාථ කරීමෙන් පසුව පමණි. මොළයේ මරණය සනාථ කිරීම සඳහා අනුගමනය කළ යුතු ලොව පිළිගත් නීත්‍යානුකුල මාර්ගෝපදේශ ලංකාවේද භාවිතා කෙරේ.
 6. මගේ මරණයෙන් පසු ඉන්ද්‍රිය පරිත්‍යාග නිසා මෘත ශරීරය විකෘති වීමක් සිදු විය හැකිද?
  1. ඉන්ද්‍රිය ලබා ගැනීම සිදු වන්නේ විශේෂ පුහුණුවක් ලත් ශල්‍ය වෛද්‍ය කණ්ඩායමක් මගින් ශල්‍යාගාරයක් තුල සිදු කරන සැත්නමක් මගින් නිසා ශරීරය විකෘති නොවේ.
  2. මරණය සිදු වු වේලාව ලෙස සලකන්නේ ‘මොළයේ මරණය’ තහවුරැ කරීමේ වේලාව බැවින්, ඉන්ද්‍රිය පරිත්‍යාගයෙන් පසුව මෘත ශරීරය නැවත භාර දීමට ප්‍රමාද නොවනු ඇත.
  3. අවමංල්‍ය කටයුතු වෙනස් කිරීමේ අවශ්‍යතාවයක් නොමැති අතර ඔබේ ආගම/ විශ්වාසයන්ට අනුව එය පැවැත්විය හැකිය.
 7. අවයව ඉවත් කරීම නිසා වේදනාවක් ඇති විය හැකිද?
  1. නැත. ය‌මෙකුගේ මොළය ක්‍රියා විරහිත වු පසු (මොළය මිය ගොස්), ඔවුන්ට වේදනාව ඇතුළුව කිසිදු සන්වේදනයක් දැනෙන්නේ නැත.
 8. මගේ අවයව බද්ධ කෙරැණු රෝගීන්ගේ විස්තර මාගේ පවුලේ සමාජිකයින්ට දැනගත හැකිද?
  1. නොහැක. එය ඉතා සංවේදි කාරණයක් බැවින් එම නම් හෙළිදරව් කරීම සදාචාර විරෝධීය.
  2. අවයව ලබන රෝගියාද, ඉන්ද්‍රිය පරිත්‍යාග කරන ලද තැනැත්තාද අතර කිසිදු තොරතුරැ හුවමාරැවක් සිදු නොවේ.
 9. මරණයෙන් පසු ( මොළයේ මරණය) අවයව පරිත්‍යාග කරීමට මා ගත් තීරණය ලියාපදිංචි කරීමෙන් පසු සිදුවන්නේ කුමක්ද?
  1. ලියාපදිංචි කරීමේ ආකෘති පත්‍රය අප වෙත එවු පසු, ඔබගේ ලියාපදිංචිය තහවුරැ කරිම සඳහා ජාතික ඉන්ද්‍රිය දන්දීමේ කාඩ්පතක් ලැබෙනු ඇත.
  2. ඊට අමතරව, ඔබ ලබා දී ඇති තොරතුරැ, ඔබගේ ජාතික හැඳුනුම්පත් අංකය (ජාතික හැඳුනුම්පත) යටතේ සෞඛ්‍ය අමාත්‍යංශයේ මධ්‍යම දත්ත ගබඩාවක සුරක්ෂිතව ගබඩා කරනු ඇත.
  3. අවාසනාවන්ත සිදුවීමකින් පසු ඔබ කිසියම් රජයේ රෝහලකට ඇතුලත් කර මොළයේ මරණයක් ඇති බව හඳුනාගත හොත්, රෝහල් කාර්යය මණ්ඩලය ඔබේ ජාතික හැඳුනුම්පත් අංකය මගින් ඔබේ ලියාපදිංචිය පරික්ෂා කරනු ඇත.
  4. එහිදි ලියාපදිංචිය සනාථ වුවහොත්, ඔවුන් ඔබේ සමීපතම ඥාතියා සම්බන්ධ කරගෙන ඔහුගේ හෝ ඇයගේද කැමැත්ත ඇතිව ඉන්ද්‍රිය පරිත්‍යාගය සඳහා අවශ්‍ය ක්‍රියාවලිය ආරම්භ කරනු ඇත.
 10. ජාතික අවයව දන්දීමේ කාඩ්පතක් හිමි කෙනෙකු යම් හෙයකින් මොළය මිය යාමකට, ලක් වුවහොත් වෛද්‍යවරැන්ට ඔහුගේ/ ඇයගේ අවයව ලබා ගැනීමේ ක්‍රියාවලිය ආරම්භ කල හැකිද?
  1. සෑමවිටම ඔවුන් ඔබේ සමීපතම ඥාතියා සම්බන්ධ කරගෙන ඔහුගේ/ ඇයගේ කැමැත්ත ඇතිව පමණක් ඉන්ද්‍රිය පරිත්‍යාගය සඳහා අවශ්‍ය ක්‍රියාවලිය ආරම්භ කරනු ඇත. මෙම කාඩ්පත, එම කමැත්ත ලබා ගැනිමේ ක්‍රියාවලිය පහසු කරනු ඇත.

DOWNLOADS